CHKen Tray Clock 2.64 – 任务栏时间增强工具更新

CHKen Tray Clock 是款任务栏时间增强工具,目前已支持 Win7/8。@Appinn

CHKen Tray Clock  2.64 - 任务栏时间增强工具更新 1

ROY CHAN 同学一直在关注 CHKen Tray Clock 这个两三年才更新一次的家伙:

CHKen Tray Clock,想不到三年后,这货重生了…

我们会在 2015 年期待下一个版本!

下载地址: http://www.chken.com/ViewSoft.asp?id=12

63 条留言

写留言