QQLink – 用快捷方式自动登录QQ

感谢 Enson 推荐。
QQLink - 用快捷方式自动登录QQ 1
QQ 自动登陆快捷方式创建器:

可以用来创建 QQ,TM,QQ 游戏自动登陆的工具,免去登陆 QQ,TM,QQ 游戏每次输入密码的麻烦,请不要在公共电脑上创建自动登陆的快捷方式,以免他人可以直接登陆您的账号!

用 Enson 的话说就是:

 1. 方便
 2. 可以防止被盗号木马截取帐号密码
 3. 比第三方登录器更透明,更安全
 4. 就算得到启动参数也无法反向算出原始密码

用该软件创建的快捷方式是这样的,非常安全,图中那个 CoralQQ.exe 是珊瑚虫的程序。

QQLink - 用快捷方式自动登录QQ 2

再次啰嗦提醒:请不要在公共电脑上创建自动登陆的快捷方式,以免他人可以直接登陆您的账号!

下载(5.91KB):官方网站|来自小众软件|box.net|mediafire

50 条留言

 1. Paveo 2008/06/25 回复
  • Paveo 2008/06/25 回复
  • Enson 2008/06/25 回复
  • Paveo 2008/06/25 回复
  • Enson 2008/06/25 回复
  • Paveo 2008/06/25 回复
  • Enson 2008/06/25 回复
  • Black-Xstar 2008/06/25 回复
 2. 盗盗 2008/06/25 回复
  • sfufoet 2008/06/25 回复
  • 盗盗 2008/06/25 回复
  • Enson 2008/06/25 回复
 3. 皮卡西 2008/06/25 回复
 4. Sivan 2008/06/25 回复
 5. nobug 2008/06/25 回复
 6. snake2020 2008/06/25 回复
  • XA 2008/06/26 回复
 7. Austen 2008/06/25 回复
 8. fly2never 2008/06/25 回复
  • Enson 2008/06/25 回复
 9. tireless 2008/06/25 回复
  • Enson 2008/06/25 回复
  • tireless 2008/06/25 回复
  • Enson 2008/06/25 回复
  • tireless 2008/06/27 回复
  • Enson 2008/06/27 回复
 10. Black-Xstar 2008/06/25 回复
  • Black-Xstar 2008/06/25 回复
 11. don 2008/06/26 回复
  • sfufoet 2008/06/26 回复
  • tireless 2008/06/26 回复
  • Enson 2008/06/27 回复
 12. pandaren 2008/06/26 回复
 13. ahe 2008/06/26 回复
 14. ahe 2008/06/26 回复
 15. ta 2008/06/26 回复
 16. ta 2008/06/26 回复
 17. 随风 2008/06/27 回复
 18. 笨猫猫 2008/06/28 回复
  • Enson 2008/06/28 回复
  • 笨猫猫 2008/06/28 回复
 19. thw 2008/06/28 回复
  • Enson 2008/06/28 回复
  • tireless 2008/06/28 回复
 20. wleiii 2012/01/02 回复

写留言