Quick Pop Menu – 桌面快速启动菜单

Quick Pop Menu 是款简洁的桌面快速启动菜单,通过快捷键呼出菜单,启动程序。@Appinn

Quick Pop Menu - 桌面快速启动菜单 1

每个人都有一套快速启动程序的办法,Quick Pop Menu 快速启动也是一种。

Quick Pop Menu 只识别快捷方式,支持二级文件夹,大图标样式很性感。

直接将快捷方式拷贝进 Quick Pop Menu 所在文件夹的 \shortcuts 目录下,经测试需要重启 Quick Pop Menu 才会识别新的快捷方式。

相关链接: 官方主页 | 来自小众软件 | |

31 条留言

写留言